1. Algemeen


WannaWork stelt een Website ter beschikking die als doel heeft jonge potentiële werkkrachten (“Gebruikers”, “u”) en geïnteresseerde werkgevers met een openstaande vacature (“Werkgevers”) samen te brengen. Gebruikers kunnen op deze manier hun kans op de arbeidsmarkt verruimen door gebruik te maken van de Website of zich te registreren voor een Account, waarbij hun professionele vaardigheden vergeleken en gelinkt worden met openstaande vacatures gedeeld door Werkgevers.

2. Definities

“Account” betekent uw persoonlijk account verkregen na registratie op de Website;
“Persoonsgegevens” betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet Persoonsgegevens;
“Diensten” betekent het samenbrengen van de Gebruikers en de Werkgevers op basis van de Persoonsgegevens aangeleverd door de Gebruikers of verzameld door ons om het de Werkgever mogelijk te maken de Gebruiker te contacteren betreffende een vacature die aanleunt bij zijn professionele vaardigheden;   
“Derde Partij” betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar bestuur, niet zijnde de Gebruiker, noch de Werkgever; noch WannaWork, noch een door WannaWork aangeduide verwerker;
“Website” betekent de website raadpleegbaar op www.wannawork.com.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door WannaWork verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Een Account aan te maken voor de Gebruiker op de Website en de Gebruiker toe te laten toegang te verkrijgen tot zijn/haar Account;
 • De uitvoering van de overeenkomst volgens de toestemming van de betrokkene;
 • Om toe te laten dat de Werkgever toegang verkrijgt tot het persoonlijke profiel van de Gebruiker in verband met een openstaande vacature voor dewelke de Gebruiker interesse heeft geuit via de Website en bijgevolg volgens toestemming van de betrokkene;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen volgens de toestemming van de betrokkene;
 • De diagnose van technische problemen en het bieden van technische ondersteuning met betrekking tot het gebruik van de Website;
 • Het beheren, evalueren en verbeteren van de dienstverlening en de Website;
Verder gaat de Gebruiker akkoord dat zijn Persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:
 • Met het oog op de naleving van de van toepassing zijnde wetgeving of regelgeving;
 • In uitvoering van een gerechtelijke uitspraak;
 • Met het oog op gedwongen uitvoering van de Algemene Voorwaarden of de Privacy Policy van WannaWork;
 • Het onderzoek van een vermoeden van actuele frauduleuze of illegale activiteit;  
 • Met het oog op de bescherming van de rechten van de Gebruiker.
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de verwerking van Persoonsgegevens met het oog op bovengenoemde doeleinden kan inhouden dat Persoonsgegevens over verscheidene netwerken worden getransfereerd en wijzigingen worden aangebracht aan deze Persoonsgegevens met het oog op de compatibiliteit met de technische vereisten van de netwerken.

Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens verwerkt worden, zullen verwerkt worden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

4. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?

WannaWork kan verschillende types van Persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen en opslaan op haar servers dewelke zich bevinden in de Europese Ruimte. In het bijzonder kan WannaWork de volgende Persoonsgegevens verzamelen:
 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Gebruikersnaam die toegang geeft tot het Platform;
 • Informatie aangeleverd door de Gebruiker bij gebruik van zijn Account (bv. Profielfoto, hobby’s, professionele vaardigheden, paswoord);
 • Informatie medegedeeld in een aan WannaWork gericht verzoek om ondersteuning via de helpdesk;
 • Het door de Gebruiker gebruikte besturingssysteem en type browser verzameld door gebruik te maken van cookies (Artikel 6 “Cookies”).
5. Veiligheid

WannaWork zal gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen tegen onbevoegde toegang tot of onwettige verwerking van Persoonsgegevens, alsook tegen het verlies, vernietiging of beschadiging op dezelfde wijze als dit mag verwacht worden van een normaal redelijk en voorzichtige entiteit die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

6. Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. De Gebruiker dient deze cookies te aanvaarden indien hij de Website wenst te gebruiken. Deze cookies zullen worden opgeslagen op de gegevensdrager van de Gebruiker om het gebruik van de Website en de uitwisseling van data via de Website mogelijk te maken.

De Gebruiker kan op ieder ogenblik zijn instemming met het gebruik van cookies intrekken door zijn browserinstellingen in die zin aan te passen met dien verstande dat deze intrekking als gevolg kan hebben dat het gebruik van de Website wordt onderbroken, beperkt of zelf onmogelijk wordt.

Door verder gebruik te maken van de Website aanvaardt u het gebruik van cookies in uw browser in overeenstemming met deze Privacy Policy.

7. Openbaarmaking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit steeds volgens toestemming van de betrokkene.

Het gebruik van een derde partij is mogelijk in de volgende gevallen:

 • Bij fusie of overname van een geheel of deel van WannaWork. In dat geval zal WannaWork de Derde de verplichting opleggen om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.
 • Ter verbetering en beheer van de Website, door middel van het delen van de Persoonsgegevens van de Gebruiker met haar Cloud- en serviceproviders. Deze serviceprovider zal verplicht worden de Persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan Derden openbaar maken zonder de voorafgaande toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

8. Privacy Policies van Derden

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Website toegang kan verkrijgen tot bepaalde diensten geleverd door Derden. In dat geval kunnen afzonderlijke privacy policies van deze Derden van toepassing zijn. WannaWork is niet verantwoordelijk voor deze privacy policies van Derden noch voor de naleving ervan. 

9. Uw rechten

Recht op informatie
Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u recht WannaWork om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen u dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.

Recht van verbetering of verwijdering
U heeft het recht kosteloos uw rechten te laten verbeteren indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn. U heeft het recht te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die onjuist zijn of niet terzake dienend zijn, of om verwijdering van uw Account.

U heeft de mogelijkheid om te allen tijde uw accountinformatie aan te passen via uw persoonlijk profiel of bedrijfsprofiel.

Recht van verzet
De Gebruiker is gerechtigd bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens. 

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen dient de Gebruiker WannaWork te contacteren per e-mail op info@wannawork.com of per brief naar WannaWork BVBA, Elisabethlaan 172, B-2600 Antwerpen. Inzake het recht van de Gebruiker zich te verzetten tegen direct marketing kan de Gebruiker ook gebruik maken van de in de elektronische nieuwsbrief vermelde uitschrijfmogelijkheid.

Indien u meent dat uw gegevens foutief worden verwerkt, bent u gerechtigd klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

10. Bewaring en verwijdering van Persoonsgegevens

WannaWork bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden, daarna zullen de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwijderd.

Indien u zich geregistreerd heeft voor een Account, kan WannaWork uw Persoonsgegevens bewaren zelfs indien u tijdelijk uw Account niet gebruikt, totdat u permanent uw Account verwijdert. Tot de verwijdering van uw Account mogen wij uw Persoonsgegevens bewaren, gebruiken en mededelen aan Werkgevers.

11. Updates en wijzigingen 

Desgevallend kan deze Privacy Policy worden gewijzigd of geactualiseerd om WannaWork toe te laten uw eerder verzamelde Persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal de Gebruiker hierover worden ingelicht per e-mail met de vraag zich akkoord te verklaren met de nieuwe Privacy Policy, of zal er een waarschuwing worden weergegeven op onze Website dat de Privacy Policy werd aangepast en zal de Gebruiker gevraagd worden zich hiermee akkoord te verklaren.

Verwerker:

WannaWork BVBA
Elisabethlaan 172
B-2600 Antwerpen
info@wannawork.com

IE notice title

IE notice description

IE notice CTA