1. Algemeen

WannaWork stelt een Website ter beschikking die als doel heeft jonge potentiële werkkrachten (“Gebruikers”, “u”) en geïnteresseerde werkgevers met een openstaande vacature (“Werkgevers”) samen te brengen. Gebruikers kunnen op deze manier hun kans op de arbeidsmarkt verruimen door gebruik te maken van de Website of zich te registreren voor een Account, waarbij hun professionele vaardigheden vergeleken en gelinkt worden met openstaande vacatures gedeeld door Werkgevers.


2. Definities


“Account” betekent uw persoonlijk account verkregen na registratie op de Website;

“Persoonsgegevens” betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet Persoonsgegevens;

“Diensten” betekent het samenbrengen van de Gebruikers en de Werkgevers op basis van de Persoonsgegevens aangeleverd door de Gebruikers of verzameld door ons om het de Werkgever mogelijk te maken de Gebruiker te contacteren betreffende een vacature die aanleunt bij zijn professionele vaardigheden;   

“Derde Partij” betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar bestuur, niet zijnde de Gebruiker, noch de Werkgever; noch WannaWork, noch een door WannaWork aangeduide verwerker;


“Website” betekent de website raadpleegbaar op www.wannawork.com.


3. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?

WannaWork kan verschillende types van Persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen en opslaan op haar servers dewelke zich bevinden in de Europese Ruimte. In het bijzonder kan WannaWork de volgende Persoonsgegevens verzamelen:


Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;

Gebruikersnaam die toegang geeft tot het Platform;

Informatie aangeleverd door de Gebruiker bij gebruik van zijn Account (bv. Profielfoto, hobby’s, professionele vaardigheden, paswoord);

Informatie medegedeeld in een aan WannaWork gericht verzoek om ondersteuning via de helpdesk;

Het door de Gebruiker gebruikte besturingssysteem en type browser verzameld door gebruik te maken van cookies (Artikel 6 “Cookies”).4. Hoe worden de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt – doeleinden van de verwerking.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:


Een Account aan te maken voor de Gebruiker op de Website en de Gebruiker toe te laten toegang te verkrijgen tot zijn/haar Account;

De diagnose van technische problemen en het bieden van technische ondersteuning met betrekking tot het gebruik van de Website;

Het beheren, evalueren en verbeteren van de dienstverlening en de Website;

Direct marketing.


Verder gaat de Gebruiker akkoord dat zijn Persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:


Met het oog op de naleving van de van toepassing zijnde wetgeving of regelgeving;

In uitvoering van een gerechtelijke uitspraak;

Met het oog op gedwongen uitvoering van de Algemene Voorwaarden of de Privacy Policy van WannaWork;

Het onderzoek van een vermoeden van actuele frauduleuze of illegale activiteit;  

Met het oog op de bescherming van de rechten van de Gebruiker.De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de verwerking van Persoonsgegevens met het oog op bovengenoemde doeleinden kan inhouden dat Persoonsgegevens over verscheidene netwerken worden getransfereerd en wijzigingen worden aangebracht aan deze Persoonsgegevens met het oog op de compatibiliteit met de technische vereisten van de netwerken.


De Gebruiker erkent en aanvaardt dat zijn Persoonsgegevens worden gedeeld met een Werkgever door gebruik te maken van de Website, doordat de Werkgever toegang verkrijgt tot het persoonlijke profiel om toe te laten dat de Werkgever contact kan opnemen in verband met een openstaande vacature.5. Veiligheid

WannaWork zal gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen tegen onbevoegde toegang tot of onwettige verwerking van Persoonsgegevens, alsook tegen het verlies, vernietiging of beschadiging op dezelfde wijze als dit mag verwacht worden van een normaal redelijk en voorzichtige entiteit die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.6. Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. De Gebruiker dient deze cookies te aanvaarden indien hij de Website wenst te gebruiken. Deze cookies zullen worden opgeslagen op de gegevensdrager van de Gebruiker om het gebruik van de Website en de uitwisseling van data via de Website mogelijk te maken.


De Gebruiker kan op ieder ogenblik zijn instemming met het gebruik van cookies intrekken door zijn browserinstellingen in die zin aan te passen met dien verstande dat deze intrekking als gevolg kan hebben dat het gebruik van de Website wordt onderbroken, beperkt of zelf onmogelijk wordt.


Door verder gebruik te maken van de Website aanvaardt u het gebruik van cookies in uw browser in overeenstemming met deze Privacy Policy.
7. Openbaarmaking aan Derden

In geval van fusie of overname van een geheel of deel van WannaWork, kan WannaWork de Persoonsgegevens van de Gebruiker mededelen aan een Derde. In dat geval zal WannaWork de Derde de verplichting opleggen om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.


WannaWork kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker ook delen met haar cloud providers en service providers die haar helpen om de Website te beheren en te verbeteren. WannaWork zal deze Derde enkel de Persoonsgegevens overhandigen die nodig zijn om de service provider toe te laten zijn diensten te verlenen aan WannaWork en zal geen toelating geven om de Persoonsgegevens van de Gebruiker verder openbaar te maken behoudens indien dit noodzakelijk is om deze service provider toe te laten diensten te leveren voor WannaWork of indien de service provider daartoe wettelijk verplicht zou zijn. In ieder geval zal deze service provider verplicht worden de Persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.


Behoudens indien expliciet bepaald in deze Privacy Policy, zal WannaWork de persoonsgegevens van de Gebruiker niet openbaar maken aan Derden zonder de voorafgaande toestemming te verkrijgen van de Gebruiker behoudens indien deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacy Policy of indien WannaWork daartoe wettelijk verplicht is.8. Uw rechten


Recht op informatie

Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u recht WannaWork om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen u dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.


Recht van verbetering

U heeft het recht kosteloos uw rechten te laten verbeteren indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn. U heeft het recht te verzoeken om verwijdering van gegevens die onjuist zijn of niet terzake dienend zijn.


U heeft de mogelijkheid om ten allen tijde uw accountinformatie aan te passen via uw persoonlijk profiel of bedrijfsprofiel.


Recht van verzet

De Gebruiker is gerechtigd ten allen tijde zijn toestemming in te trekken voor zover de verwerking geschiedt met het oog op direct marketing.


Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen dient de Gebruiker WannaWork te contacteren per e-mail op info@wannawork.com of per brief naar WannaWork BVBA, Elisabethlaan 172, B-2600 Antwerpen. Inzake het recht van de Gebruiker zich te verzetten tegen direct marketing kan de Gebruiker ook gebruik maken van de in de elektronische nieuwsbrief vermelde uitschrijfmogelijkheid.
9. Bewaring en verwijdering van Persoonsgegevens

WannaWork zal de Persoonsgegevens van de Gebruiker bewaren zolang dat dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten en de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacy Policy. Daarna zullen de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwijderd.


Indien u zich geregistreerd heeft voor een Account, kan WannaWork uw Persoonsgegevens bewaren zelfs indien u tijdelijk uw Account niet gebruikt, totdat u permanent uw Account verwijdert. Tot de verwijdering van uw Account mogen wij uw Persoonsgegevens bewaren, gebruiken en mededelen aan Werkgevers.10. Privacy Policies van Derden

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Website toegang kan verkrijgen tot bepaalde diensten geleverd door Derden. In dat geval kunnen afzonderlijke privacy policies van deze Derden van toepassing zijn. WannaWork is niet verantwoordelijk voor deze privacy policies van Derden noch voor de naleving ervan. 
11. Updates en wijzigingen 

Desgevallend kan deze Privacy Policy worden gewijzigd of geactualiseerd om WannaWork toe te laten uw eerder verzamelde Persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal de Gebruiker hierover worden ingelicht per e-mail met de vraag zich akkoord te verklaren met de nieuwe Privacy Policy, of zal er een waarschuwing worden weergegeven op onze Website dat de Privacy Policy werd aangepast en zal de Gebruiker gevraagd worden zich hiermee akkoord te verklaren.


Verwerker:


WannaWork BVBA

Elisabethlaan 172

B-2600 Antwerpen

info@wannawork.com

IE notice title

IE notice description

IE notice CTA